Skip to content

Canada and Postcolonialism: Questions, Inventories, Futures

2011/03/18

Państwo – naród – tożsamość w dyskursach kulturowych Kanady

Translated by Dorota Guttfeld into Polish and published as “Kanada I postkolonializm: pytania, problema, perspektywy” in Pastwo—Naród– Toźsamość w Dyskursach Kulturowych Kanady (Kracow, Poland: Universitas, 2010). Miroslawa Buchholtz and Eugenia Sojka, eds. (State and Nation in the discourses of Canadian cultural identity). 41-71. Państwo – naród – tożsamość w dyskursach kulturowych Kanady Red.: Mirosława Buchholtz, Eugenia Sojka Rok wydania: 2010ISBN: 97883-242-0941-5

Liczba stron: 596Czy Kanada jest „państwem narodowym”, „narodem upaństwowionym” czy też „państwem znajdującym się w procesie unarodowienia”? Czy kanadyjska tożsamość może współistnieć z tożsamością postnarodową lub transnarodową? Autorzy artykułów zebranych w niniejszym tomie, kanadyści z Polski i Kanady, analizują złożoną problematykę narodowości i państwowości w kontekście kanadyjskich badań literackich i kulturowych na przykładzie pluralistycznego społeczeństwa kraju, który od początku swojej historii zmagał się z problemem tożsamości. Skupiając się, między innymi, na badaniu dyskursów etniczności, rasy czy płci kulturowej w wielu gatunkach literatury, filmu, muzyki i sztuk wizualnych pokazują oni istotną rolę kanadyjskich dyskursów kulturowych w (de)konstruowaniu mitów kanadyjskości, tworzeniu narracji kulturowych i kształtowaniu świadomości i postawy obywatelskiej. Teksty te, odzwierciedlające interdyscyplinarny charakter badań kanadyjskich, „ukazuj ą proces przejścia w Kanadzie od idei państwa narodowego do państwa obywatelskiego oraz zwracają uwagę na to, iż pojęcie narodowości oraz państwowości zostaje w coraz większym stopniu zastąpione poprzez skupienie się na tożsamości kulturowej, na budowaniu przestrzeni dialogu i zaufania między mniejszościami a grupą dominującą”.

Others included in the collection: Jennifer Andrews, Pamela Banting, William Beard, Carole Gerson, Barbara Godard, Ajay Heble, Renee Hulan, Marlene Kadar, Jozef Kawaterko, Valerie Lege, Gerald Lynch, Roy Miki, Armand Garnet Ruffo, patricia Smart and Christl Verduyn.

 

First published in Is Canada Postcolonial? Unsettling Canadian Literature Laura Moss, editor

Advertisement
Leave a Comment

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s

%d bloggers like this: